Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $tag is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/pricing-tables-for-visual-composer/plugin.class.php on line 231

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $tag is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/pricing-tables-for-visual-composer/plugin.class.php on line 259

Warning: The magic method Restrict_Widgets::__wakeup() must have public visibility in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/restrict-widgets/restrict-widgets.php on line 72

Deprecated: Optional parameter $default declared before required parameter $emv is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/waspthemes-yellow-pencil/editor/lib/options-controller.php on line 19

Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/themes/appointment-pro/functions/menu/appoinment_nav_walker.php on line 42
Privacyverklaring - Care Security

Privacyverklaring

Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.care-security.nl. De website www.care-security.nl is ontwikkeld door D.M. Lautenbag, mede-eigenaar van Care & Security.

Op voornoemde website worden diensten als het beveiligen van zorginstellingen en het creeren van veilige situaties ivm huiselijk geweld aangeboden. U vindt veel ontwikkelde kennis over wat er allemaal bij komt kijken. Care & Security is gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven onder inschrijvingsnummer …………. in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Care & Security BV” en wordt de hierboven genoemde website aangeduid als “onze website” respectievelijk “de website”.

Care & Security respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van de website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Care & Security en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de website van Care & Security worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Care & Security niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de website van Care & Security. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de dienstverlening van Care & Security.

Deze gegevens mag Care & Security verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar.

 

Mailings en nieuwsbrieven over vergelijkbare producten en diensten

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij de administratie van Care & Security. Op dit moment gebruiken we geen software/relatiesysteem om u te informeren over vergelijkbare producten en diensten. Een relatiesysteem dat door Care & Security wordt gebruikt is dus nog niet van toepassing. Mochten we dit in de toekomst wel gaan gebruiken dan is het op basis van de wet (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet) toegestaan om bestaande klanten zonder toestemming uitingen te sturen over eigen vergelijkbare producten of diensten. Wanneer we wel een relatiesysteem gaan gebruiken wordt de mogelijkheid geboden dat bij het verkrijgen van de persoonsgegevens aan kunt geven dat het ontvangen van uitingen over vergelijkbare producten of diensten van Care & Security niet gewenst is. Onderaan elke e-mail is een afmeldmogelijkheid opgenomen. De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat betreffende persoon zich heeft afgemeld voor de uitingen, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

 

Mailings en nieuwsbrieven op basis van toestemming

Als u daar prijs op stelt en geen bestaande klant bent, kunt u zich aanmelden voor onze mailings. Ook in dat kader worden persoonsgegevens verwerkt en in ons relatiebeheersysteem opgeslagen. Het ontvangen van onze mailings kan te allen tijde worden stopgezet via de in de mailings aangegeven methode. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Care & Security toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, dan wel de betreffende persoon zich heeft afgemeld voor de uitingen, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

 

Profiel op de website www.care-security.nl

Onze websites zijn openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om een ‘zogenoemd’ profiel aan te maken op de website www.care-security.nl. Bij het aanmaken van een profiel verstrekt u persoonsgegevens. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u van de profiel-functionaliteiten gebruikt kunt maken. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om de met in dat kader u gesloten overeenkomst na te kunnen komen.

 

Logbestanden

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de website opgeslagen in de logbestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze website te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze website. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Care & Security. Dit belang bestaat uit het kunnen monitoren van het websitegebruik en het eventueel en zoveel als mogelijk actie kunnen ondernemen indien sprake is van inbreuk op rechten van Care & Security of derden. De logbestanden worden na 7 jaar verwijderd.

 

Social media buttons

Op de website is een contactformulier opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Als u het contactformulier invult (of ons een vergelijkbare e-mail stuurt), dan worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat Care & Security uw vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Care & Security de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op uw verzoek informatie worden toegezonden. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de vraag, klacht of andersoortige communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Care & Security en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot en met het moment dat de vraag, klacht of andersoortige communicatie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

 

Bewaartermijn

Care & Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

 

Cookies

De website maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Daarin wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze website.

 

Verdere verwerkingen van met cookies verkregen informatie

Zoals ook in de cookieverklaring wordt uitgelegd maakt Care & Security gebruik van het customer data platform WP Statistics. WP Statistics plaatst diverse cookies waarmee onder meer klikgedrag en bezoekgegevens worden geregistreerd. Aan de hand daarvan zou bijvoorbeeld een profiel kunnen worden opgebouwd. Op basis daarvan worden over het algemeen, op maat gesneden advertenties aan u getoond. Dit doen we zelf niet, maar geeft u inzicht waar cookies voor worden gebruikt.

De informatie die door de cookies van WP Statistics kunnen verzameld worden en opgeslagen in een verzamelbestand van WP Statistics. Het doel daarvan zou wederom kunnen zijn dat bij Care & Security werkzame medewerkers (bijvoorbeeld adviseurs) een beter beeld van u kunnen krijgen als zij (al dan niet op uw verzoek) in contact met u treden. Ook hier geldt weer dat de gegevens worden gekoppeld met een marketingprogramma als bijvoorbeeld MarketingCloud.  Voor deze gegevensverwerkingen heeft Care & Security toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

 

Beveiliging

Care & Security heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Care & Security worden verwerkt door zogenoemde verwerkers. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Care & Security  mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Naast aan verwerkers en aan in dit privacyverklaring opgenomen samenwerkingspartners, worden de gegevens niet verstrekt aan overige derden.

 

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u diverse rechten. U heeft het recht om Care & Security te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Care & Security te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. U kunt daarvoor naar de volgende link gaan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 25-10-2018.

Call Now